Scroll Top

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wwft is een implementatie van Europese richtlijnen en vervangt mede de Wet identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT).

Op basis van de Wwft geldt een wettelijke plicht voor advocaten voor de in de Wwft beschreven diensten de cliënt voorafgaand aan de dienstverlening te identificeren en om zogenaamde (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING

Op grond van de Wwft is iedere advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt vast te stellen, voor zover sprake is van advies en/of bijstand in het kader van in de Wwft beschreven diensten. De identificatieverplichting geldt dus niet in alle gevallen. In de praktijk kan echter veelal pas achteraf definitief beoordeeld worden of de verrichte diensten zijn vrijgesteld, terwijl de identificatie volgens de wet vóór het verlenen van een dienst dient te geschieden.

van Doleweerd LAW heeft – ter voorkoming van onduidelijkheden – ervoor gekozen om al haar cliënten conform de Wwft te identificeren. Ook indien de Wwft niet van toepassing zou zijn, past het in een zorgvuldige praktijkuitoefening om opdrachtgevers te identificeren. De wijze waarop identificatie en verificatie van de identiteit dient plaats te vinden is niet wettelijk voorgeschreven. van Doleweerd LAW hanteert de navolgende uitgangspunten, in lijn met de Wwft en de richtsnoeren van de Orde van Advocaten.

De identiteit van natuurlijke personen wordt geverifieerd door middel van een geldig reisdocument of geldig (Nederlands) rijbewijs. Rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Bovendien wordt de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door middel van een geldig reisdocument of rijbewijs geverifieerd.

De advocaat is verplicht de kopie van het identiteitsbewijs/het uittreksel c.q. andere bewijsstukken te bewaren tot vijf jaar na sluiting van het dossier. van Doleweerd LAW gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om.

ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

Op grond van de Wwft is iedere advocaat verplicht om transacties (of voorgenomen transacties) die mogelijk verband houden met witwaspraktijken, te melden bij FIU-Nederland (www.fiu-nederland.nl). Om te bepalen of een (voorgenomen) transactie mogelijk verband houdt met witwaspraktijken zijn door het Ministerie van Financiën een aantal zogenaamde indicatoren vastgesteld. Aan de hand van die indicatoren dient de advocaat te beoordelen of een (voorgenomen) transactie wel of niet gemeld moet worden. De Wwft verbiedt de advocaat die een melding doet, zijn cliënt daarover in te lichten.

MEER INFORMATIE

Als u naar aanleiding hiervan vragen hebt, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.