Scroll Top

Uitbreiding van de WWFT voor de Vastgoedmarkt

In 2020 is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) uitgebreid met aanvullende verplichtingen voor ondernemingen in de vastgoedsector. Per 10 januari 2020 is de vijfde anti-witwasrichtlijn volledig van kracht en wordt zij ook door de overheid actief gecontroleerd en gehandhaafd. Deze richtlijn brengt onder andere verhuur van onroerend goed binnen het toepassingsgebied van de WWFT.

De financiële wereld heeft al ruime ervaring met de verplichtingen van de WWFT, deze verplichtingen zijn relatief nieuw voor de vastgoedsector. Dit betekent dat een deel van de ondernemingen in het vastgoed extra controlemechanismen en waarborgen zullen moeten inbouwen.

In dit artikel leest u de gevolgen voor uw onderneming (makelaardij, taxateur, verhuurder etc.).

We bespreken eerst heel kort de WWFT in het algemeen en daarna de betekenis van de toevoegingen voor de vastgoedsector in het bijzonder.

WWFT: Extra controle op Financiële Transacties

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is inmiddels al een flink aantal jaar ingevoerd en heeft als doel geldstromen beter te monitoren.

Door meer toezicht op geldstromen te houden, heeft de overheid als doel om witwassen en terrorisme financiering flink moeilijker te maken of zelfs onmogelijk te maken.

Om dit doel te bereiken, legt de overheid aan financiële instellingen een aantal verplichtingen op. Deze verplichtingen houden in dat zij extra moeten controleren met welke partijen zij zaken doen en dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

De regeling betrof in het begin financiële instellingen zoals banken en trustkantoren. In 2018 en 2020 is de WWFT echter uitgebreid naar onder andere de vastgoed sector. Hierdoor zijn er mogelijk extra verplichtingen voor bedrijven en ondernemers in de vastgoedbranche.

Gevolgen WWFT voor de Vastgoedsector

Binnen de WWFT worden dus organisaties aangewezen die extra verantwoordelijkheid opgelegd krijgen. Deze instanties worden “instellingen” genoemd en deze instellingen dienen op basis van de WWFT extra controles te doen op geldstromen en betrokken personen/organisaties.

Per 10 januari 2020 moeten deze nieuwe regels bij kwalificerende instellingen in het vastgoed worden ingevoerd. Hierdoor breidt de werking van de WWFT uit. Waarbij er eerst een toepassing was voor vastgoed dat van eigenaar wisselt, is de wet nu ook van toepassing om sommige huurovereenkomsten.

De focus lijkt hierbij te liggen op de bedrijfsmatige huurovereenkomsten omdat de WWFT pas van toepassing is bij een maandhuur hoger dan 10.000 euro.

Welke dienstverlening in het vastgoed valt onder de WWFT?

Niet iedere vorm van dienstverlening in de vastgoedsector valt onder het bereik van de WWFT. Twee factoren bepalen of de dienstverlening onder de WWFT valt.

Ten eerste dient de samenwerking te bestaan uit beroepsmatige of bedrijfsmatige bemiddeling bij het tot stand brengen en/of sluiten van een overeenkomst tot huur zoals deze is omschreven in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Ten tweede geldt dit enkel indien de gemiddelde maandelijkse huurprijs 10.000 euro of meer bedraagt.

Heel kort door bocht betreft deze vijfde richtlijn dus een uitbreiding naar zakelijke dienstverlening waarbij een huurovereenkomst met een huurprijs van 10.000 euro of meer wordt afgesloten/bemiddeld.

Welke verplichtingen brengt de WWFT met zich voor het vastgoed?

De wet legt grofweg twee verplichtingen op:

  1. Cliëntenonderzoek vóór start van de dienstverlening.
  2. Meldplicht ongebruikelijke transacties.

Cliëntenonderzoek vóór start van de dienstverlening (WWFT check makelaar, verhuurder)

Als uw dienst(verlening) onder de WWFT valt (zie hierboven) dan verplicht de wet een onderzoek naar uw cliënt vóórdat u in zee gaat met uw cliënt. Er moet dus onderzoek worden gedaan voordat er daadwerkelijk een samenwerking of overeenkomst tot stand komt. Dit cliëntenonderzoek kan variëren in intensiteit en diepgang. Heel grofweg is er een “Normaal Cliëntenonderzoek” dat standaard van toepassing is.

Wanneer de cliënt echter een partij betreft die een laag risico op witwassen/financieren terrorisme heeft, dan mag er een vereenvoudigd cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.

Wanneer er juist een verhoogd risico is, dan moet het cliëntenonderzoek verscherpt worden uitgevoerd.

De risicofactoren en omstandigheden die bepalen welk onderzoek van toepassing is, staan beschreven in de vierde anti-witwasrichtlijn.

let op!

Dit cliëntenonderzoek geldt niet alleen voor uw cliënt. U dient dit onderzoek ook te doen naar de wederpartij van uw cliënt!

Meldplicht voor Ongebruikelijke Transacties

Het melden van ongebruikelijke transacties is altijd van toepassing wanneer een betaling van 10.000 euro of meer geschiedt via contacten, cheques aan toonder of prepaid betaalinstrumenten.

Of deze betaling nu voor u, voor uw cliënt of namens uw cliënt is, deze dient altijd te worden gemeld.

Deze melding gebeurt bij FIU-Nederland.

Hulp bij het voldoen aan de WWFT voor Makelaars, Verhuurders, Taxateurs

Met de uitbreiding van het werkingsveld van de WWFT, komt een nieuwe groep ondernemers binnen de toepassing van deze wet te liggen. Dit betekent een verplichting tot extra controle en nieuwe interne protocollen.

Bij het niet naleven van bijvoorbeeld de meldplicht binnen de WWFT kan er sprake zijn van schuld aan een economisch delict. Het is dus zaak om als bedrijf voorbereid te zijn op de mogelijke nieuwe verplichtingen.

Wij staan u graag bij met vraagstukken op het gebied van de WWFT, juist omdat ook Europees recht onderdeel uitmaakt van deze wet is de toepassing namelijk niet altijd eenvoudig. Daarnaast is de wetgeving ook constant in beweging, net zoals de criminele geldstromen die zij probeert in te dammen.

Onze insteek is dat een goede uitvoering van de WWFT niet complex hoeft te zijn maar dat deze wel met zorg dient te gebeuren. Het is voor ons hierbij de kunst om de wet voor u te vertalen in praktische, uitvoerbare en effectieve maatregelen.

Maximaal resultaat met minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen.

Meer weten?

Wilt u weten wat van Doleweerd LAW voor u kan betekenen voor advisering over de juiste én slimme toepassing van de WWFT verplichtingen in uw dienstverlening? Neem gerust contact op!