Scroll Top
dossier
aantekening/
#002
Vervangende machtiging kantonrechter

Als eigenaar van een appartementsrecht, bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren. Afhankelijk van het regelement van splitsing en de huishoudelijke regels, bent u als eigenaar van een appartementsrecht afhankelijk van toestemming of medewerking van de Vereniging van Eigenaren of haar leden. Dan kan het gaan om gebruik van gemeenschappelijk gebruik van ruimtes, het gebruik van uw appartement – bijvoorbeeld om deze te verhuren of hierin te verbouwen – of andere zaken. Als de Vereniging van Eigenaren die toestemming weigert te geven, dan kunt u deze toestemming laten vervangen door een machtiging van de kantonrechter.

Vervangende machtiging VvE

In artikel 5:121 van het Burgerlijk wetboek staat beschreven dat u een vervangende machtiging aan de kantonrechter kunt vragen. Als u een verzoek daartoe indient, dan kijkt de kantonrechter of de weigering van de Vereniging van Eigenaren op redelijke gronden heeft plaatsgevonden. De verhouding tussen mede-eigenaars in een Vereniging van Eigenaren wordt immers beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Daaruit volgt dat zonder redelijke grond toestemming niet kan worden geweigerd. Gebeurt dat wel, dan kan de rechter ingrijpen.

Wat is ‘zonder redelijke grond’?

Het is erg feitelijk wat valt onder een weigering ‘zonder redelijke grond’. Daarbij wegen de belangen van alle eigenaren mee, dus ook de eigenaar die de toestemming of medewerking heeft gevraagd. Gaat het om bijvoorbeeld een dakopbouw, dan weegt de rechter de nadelen van de dakopbouw voor de overige eigenaren – zoals minder privacy, minder bezonning of minder zicht – af tegen het belang van de eigenaar die de dakopbouw wenst. Ook een financieel belang kan worden meegewogen.

Omdat alle belangen worden meegewogen, is het belangrijk om het belang goed te presenteren.

Vervangende machtiging vooraf of achteraf vragen?

Het verzoek aan de VvE voor toestemming of medewerking, moet bij voorkeur vooraf gebeuren. Dit geldt ook voor de vervangende machtiging. Het hoeft echter niet: de rechter toetst op dezelfde wijze als de vervangende machtiging pas gevraagd of behandeld wordt nadat de handeling waarvoor toestemming is verzocht, al is verricht. Hieraan zitten echter wel risico’s verbonden.

Hoe gaat de procedure?

Als de vergadering van Eigenaren toestemming of medewerking geweigerd heeft, is het zaak om snel in actie te komen. Binnen een maand moet u het verzoek voor vervangende machtiging indienen. Als u te laat bent, dan wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. In het verzoekschrift moet een aantal formele aspecten worden benoemd. Daarnaast is het goed om helder uiteen te zetten waarom de weigering volgens u zonder redelijke grond is.

Heeft u een specifieke vraag over het verkrijgen van een vervangende machtiging binnen een Vereniging van Eigenaren? Neem gerust contact op, of vul het contactformulier hiernaast in.

Deel geen vertrouwelijke informatie in onderstaand contactformulier. Als u vertrouwelijke informatie wenst te delen, neemt u dan eerst contact op.

    Welke vraag wilt u stellen?